Dział członkowsko-mieszkaniowy

 • w zakresie spraw mieszkaniowych 
  tel. 22 299 60 68
 • w sprawie lokali użytkowych 
  tel. 22 299 64 58

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w zakresie spraw mieszkaniowych zajmuje się m.in.:

 • Prowadzeniem spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz spraw osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych m.in. dot. nabycia, zbycia, dziedziczenia.
 • Sprawami związanymi z przeniesieniem prawa własności lokalu, ale tylko w nieruchomościach co do których, została podjęta uchwała określająca przedmiot odrębnej własności lokali.
 • Sporządzaniem dokumentów związanych z uzyskiwaniem i utratą członkostwa osób fizycznych i prawnych, ich ewidencjonowaniem w systemie informatycznym oraz prowadzeniem rejestru członków.
 • Wprowadzaniem zmian związanych z obrotem lokalami mieszkalnymi i miejscami postojowymi znajdującymi się w zasobach zarządzanych przez WSBM „Chomiczówka”.
 • Prowadzeniem teczek lokalowych i archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.
 • Bieżącą obsługą członków, mieszkańców i podmiotów zewnętrznych, prowadzeniem korespondencji w zakresie merytorycznym działu.
 • Przygotowywaniem i wydawaniem zaświadczeń potwierdzających spółdzielcze prawo do lokalu.
 • Kompleksowym przygotowywaniem przetargów dotyczących lokali wolnych w sensie prawnym.
 • Prowadzeniem spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym – zawieraniem umów najmu instytucjonalnego.
 • Prowadzeniem spraw związanych z nowymi inwestycjami m.in. organizowaniem naboru, zawieraniem umów o budowę lokali, wypełnianiem wniosków kredytowych i oświadczeń dla banków.
 • Współpracą z instytucjami i kontrahentami w zakresie merytorycznym działu.
 • Sporządzaniem analiz, wykazów i statystyk w zakresie prowadzonych spraw.
 • Przygotowywaniem i przechowywaniem zawartych umów w zakresie merytorycznym działu.

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w zakresie lokali użytkowych zajmuje się m.in:

 • Przygotowaniem i zawieraniem umów dot. lokali użytkowych, dzierżawy terenu i reklam.
 • Prowadzeniem czynności związanych z przekazywaniem i przyjmowaniem lokali użytkowych.
 • Udzielaniem informacji o obowiązujących przepisach, zasadach rozliczeń i trybie postępowania w sprawach lokali użytkowych, dzierżawy terenu i rozwieszania reklam.
 • Prowadzeniem rejestrów: lokali użytkowych, dzierżawy terenu, reklam.
 • Prowadzeniem archiwum akt członkowsko-mieszkaniowych.
 • Wprowadzaniem m.in. zmian w zakresie reprezentacji osób fizycznych i prawnych w umowach najmu lokalu użytkowego, dzierżawy terenu i reklamy.
 • Przygotowaniem informacji o wolnych lokalach użytkowych.
 • Przygotowywaniem aneksów dot. zmian stawek czynszowych, powiadamianiem użytkowników o ich zmianach.
 • Analizą i egzekwowaniem bieżących zadłużeń czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawę terenu (przygotowaniem i wysłaniem wezwań do zapłaty, przygotowaniem materiałów w celu wystąpienia z pozwami do sądu o eksmisję czy zapłatę).
 • Rozliczaniem zużycia ciepłej i zimnej wody w lokalach użytkowych:
  – kwartalne prowadzenie ewidencji odczytów w lokalach opomiarowanych,
  – kwartalna kontrola zużycia wody w lokalach nie opomiarowanych.
 • Ustalaniem norm zużycia wody przy zawieraniu umów najmu według obowiązujących przepisów.
 • Analizą rachunków MPWiK za zużycie wody w lokalach nie opomiarowanych i dokonywanie ewentualnych obciążeń użytkowników z tego tytułu.
 • Dokonywaniem kwartalnych przeliczeń stawki czynszowej wskaźnikiem GUS w lokalach użytkowych.
 • Sprawdzaniem czy wynajmowany lokal użytkowy jest prawidłowo wykorzystywany.
 • Stałą współpracą z przedstawicielami komitetów kolonii ws. spraw związanych z lokalami użytkowymi, dzierżawą terenu i reklamami.
Ta strona używa cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.