• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Wykaz uchwał podjętych przez Kolegium Walnego Zgromadzenia WSBM Chomiczówka w dniu 21.06.2017 r.

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Tekst uchwały

1 1K/2017 Rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za okres od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.  PDF 32x32
2 2K/2017 Wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”  PDF 32x32

3

3K/2017

Zmian do Statutu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” PDF 32x32

4

4K/2017

Zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”

PDF 32x32

5

5K/2017

Zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Warszawie w rejonie ulic Conrada, Brązowniczej i Kwitnącej, a także przygotowania tego terenu pod inwestycje.

PDF 32x32

6

6K/2017

Wyboru Delegata i Zastępcy Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

PDF 32x32

7

7K/2017

Przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 listopada 2016 roku z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”za 2015 r.

PDF 32x32

8

8K/2017

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2016 rok. PDF 32x32

9

9K/2017

Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2016 rok.

PDF 32x32

10

10K/2017

Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” Panu Edwardowi Młynarczykowi za 2016 rok. PDF 32x32

11

11K/2017

Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” Panu Marcinowi Łuczkiewiczowi  za 2016 rok.

PDF 32x32

12

12K/2017

Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” Pani Danucie Zioło za 2016 rok.

PDF 32x32

13

13K/2017

Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” Pani Mariannie Michalik za 2016 rok.

PDF 32x32

14

14K/2017

Podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2016 r.

PDF 32x32

15

15K/2017

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. PDF 32x32

do góry

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie - zmieniony Uchwałą Zarządu WSBM „Chomiczówka” nr 264/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Czytaj dalej

Wykaz uchwał podjętych przez Kolegium Walnego Zgromadzenia WSBM Chomiczówka w dniu 06.06.2016 r.

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Tekst uchwały

1 1K/2016 zmian do Statutu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka”  PDF 32x32
2 2K/2016 zobowiązania Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” do opracowania projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia WSBM „Chomiczówka” w sprawie zmian statutowych w zakresie wynagradzania członków innych niż Zarząd organów WSBM „Chomiczówka” tj. Komitetów Kolonii  PDF 32x32

3

3K/2016

rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” za okres od czerwca 2015 r. do maja 2016 r. PDF 32x32

4

4K/2016

przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 8 kwietnia 2016 roku z przeprowadzonej lustracji pełnej całokształtu działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za okres od 01.01.2012 r. do 31.12. 2014 r.

PDF 32x32

5

5K/2016

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2015 rok.

PDF 32x32

6

6K/2016

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni
Budowlano – Mieszkaniowej „Chomiczówka" za 2015 rok.

PDF 32x32

7

7K/2016

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” Panu Edwardowi Młynarczykowi za 2015 rok.

PDF 32x32

8

8K/2016

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” Panu Marcinowi Łuczkiewiczowi za 2015 rok.

PDF 32x32

9

9K/2016

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” Pani Danucie Zioło za
2015 rok.

PDF 32x32

10

10K/2016

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka” Pani Mariannie Michalik za 2015 rok.

PDF 32x32

11

11K/2016

podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2015 r.

PDF 32x32

12

12K/2016

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” w okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.

PDF 32x32

13

13K/2016

zbycia udziału 26/1248 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w rejonie ulic Brązowniczej, Kwitnącej i J. Conrada objętego księgą wieczystą KW NR WA1M/00494069/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

PDF 32x32

14

14K/2016

sposobu realizowania i finansowania robót remontowych w ramach
funduszu remontowego celowego dotyczącego poszczególnych:
 1. nieruchomości budynków mieszkalnych oraz
 2. budynków niemieszkalnych wraz z infrastrukturą będącą mieniem Spółdzielni.

PDF 32x32

do góry

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2017 r.

Lp.

Nr uchwały

Data

Czego dotyczy

355 1 23.01.2017r. Przeprowadzenia lustracyjnego badania legalności, gospodarności i rzetelności działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2016 rok.
356 2 23.01.2017r. Uchwalenia „Regulaminu w sprawie zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chmiczówka””
357 3 27.02.2017r. uchwalenia „Regulaminu ustalania wysokości wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy budynków dla zadań inwestycyjnych w Warszawskiej Spółdzielni Budowalno-Mieszkaniowej „Chomiczówka””.
358 4 27.02.2017r. wstępnego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. J. Conrada, Kwitnącej i Gotyckiej. Etap I.

 

do góry

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2016 r.

Lp.

Nr uchwały

Data

Czego dotyczy

300 1 25.01.2016r. Ustalenia lokalu mieszkalnego Nr 168 położonego w Warszawie w budynku przy ul. Renesansowej 17 do wynajęcia w trybie przetargu.
301 2 25.01.2016r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 65 położony w Warszawie przy ul. Żółwiej 14
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej. 
302 3 22.02.2016r. Przeprowadzenia lustracyjnego badania legalności, gospodarności i rzetelności działalności inwestycyjnej Spółdzielni.
303 4 22.02.2016r. określenia „Zasad i kolejności zawierania umów o budowę lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w planowanych inwestycjach w zasobach WSBM „Chomiczówka”.
304 5 22.02.2016r. Zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunt wykorzystywany pod działalność gospodarczą. 
305 6 31.03.2016r. zaopiniowania terminów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
306 7 31.03.2016r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczących kabli elektroenergetycznych wraz z niezbędnymi złączami kablowymi na rzecz Spółki pod firmą RWE STOEN OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
307 8 11.04.2016r. Ustalenia zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 
308 9 11.04.2016r. Zaopiniowania porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 
309 10 18.04.2016r. Wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii IV zam. ul. Kwitnąca 7. 
310 11 18.04.2016r. Wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii VII zam. ul. P. Nerudy 4. 
311 12 18.04.2016r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działalności WSBM „Chomiczówka” za 2015r. 
312 13 18.04.2016r. Oceny pod względem rzetelności i prawidłowości Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2015r. i Sprawozdania Zarządu z działalności za 2015r. 
313 14 18.04.2016r. Przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2015r. 
314 15 09.05.2016r. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczących kabli elektroenergetycznych wraz z niezbędnymi złączami kablowymi na rzecz Spółki pod firmą RWE STOEN OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
315 16 13.06.2016r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu działalności WSBM „Chomiczówka”  za I-III. 2016 rok.
316 17 13.06.2016r. przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2016r.
317 18 13.06.2016r. zmiany Uchwały Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” Nr 48/2013 z dnia 28.10.2013r.  dot. uchwalenia „Regulaminu ustalania wysokości wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy budynków dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych w WSBM „Chomiczówka”.
318 19 13.06.2016r. wstępnego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym wielostanowiskowym dla zadania inwestycyjnego przy ul. Mistrzowskiej.
319 20 13.06.2016r. przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 96, położonego w Warszawie w budynku przy ul. Kwitnąca 9a, do wynajmu w trybie przetargu.
320 21 13.06.2016r. przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 220, położonego w Warszawie w budynku przy ul. Bogusławskiego 6, do wynajmu w trybie przetargu.  
321 22 13.06.2016r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczącej sieci wodociągowej na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
322 23 04.07.2016r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii IV.
323 24 04.07.2016r. wyboru przedstawiciela na Zjazd przedkongresowy.
324 25 04.07.2016r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczącej przyłącza sieci ciepłowniczej na rzecz spółki pod firmą VEOLIA ENERGIA WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
325 26 29.08.2016r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu działalności WSBM „Chomiczówka” za I - VI. 2016 r.
326 27 29.08.2016r. przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2016r.
327 28 29.08.2016r. zmiany Uchwały Nr 11/2014 Rady Nadzorczej WSBM ,,Chomiczówka” z dnia 24.02.2014r. w sprawie: zasad wynagradzania członków Zarządu WSBM ,,Chomiczówka”
328 29 29.08.2016r. ustalenia wynagrodzenia członkowi Zarządu Panu Edwardowi Młynarczykowi - Prezesowi Zarządu WSBM ,,Chomiczówka”
329 30 29.08.2016r. ustalenia wynagrodzenia członkowi Zarządu Panu Marcinowi Łuczkiewiczowi Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych WSBM ,,Chomiczówka”
330 31 29.08.2016r. Ustalenia wynagrodzenia członkowi Zarządu Pani Mariannie Michalik - Głównego Księgowego WSBM ,,Chomiczówka”
331 32 29.08.2016r. ustalenia wynagrodzenia członkowi Zarządu Pani Danuty Zioło – Kierownikowi Działu Członkowsko-Mieszkaniowego WSBM ,,Chomiczówka”
332 33 29.08.2016r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczącej przyłącza sieci ciepłowniczej na rzecz spółki pod firmą VEOLIA ENERGIA WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
333 34 29.08.2016r. ustalenia wysokości miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym usytuowanym w Warszawie przy ul. Gotyckiej.
334 35 26.09.2016r. Miesięcznych stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. 
335 36 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. J. Conrada 8.
336 37 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Żółwiej 18.
337 38 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Żółwiej 14.
338 39 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Kwitnącej 12 i 12b.
339 40 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach indywidualnych budynku przy ul. Kwitnącej 12c.
340 41 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Brązownicza 1a.
341 42 26.09.2016r. Miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Aspekt 69/71, 73, 75, 77.
342 43 26.09.2016r. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dotyczących kabli elektroenergetycznych wraz z niezbędnymi złączami, zasilającymi budynek zlokalizowany przy ul. Conrada, Kwitnącej i Gotyckiej na rzecz Spółki pod firmą INNOGY STOEN OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
343 44 24.10.2016r. Wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka z Kolonii VII.
344 45 24.10.2016r. Przyjęcia Korekty Planu działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Chomiczówka” w 2016r.
345 46 24.10.2016r. Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Statutowej Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”.
346 47 28.11.2016r. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działalności  Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za I-IX. 2016r.
347 48 28.11.2016r. Przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2016r.
348 49 28.11.2016r. Wyboru firmy do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego WSBM „Chiczówka” za 2016r. 
349 50 28.11.2016r. Powołania Komisji Weryfikacyjnej Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” celem dokonania oceny Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
350 51 15.12.2016r. Uchwalenia „Regulaminu w sprawie zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w  Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”.
351 52 15.12.2016r. Dofinansowania ujemnych wyników funduszu remontowego celowego nieruchomości (budynków mieszkalnych) wg stanu na 1.01.2016r.
352 53 15.12.2016r. Zmiany Uchwały Nr 35/2016 Rady Nadzorczej  Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chmiczówka” z dn. 26.09.2016r. w sprawie miesięcznych stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.
353 54 15.12.2016r. W sprawie miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu Spółdzielczym przy ul. M Dąbrowskiej 5/7 w Warszawie. 
354 55 29.12.2016r. Przyjęcia Planu działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chmiczówka” w 2017 roku 

 

do góry

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2015 r.

Lp.

Nr uchwały

Data

Czego dotyczy

250 1 26.01.2015r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kolonii VII. 

251 2 26.01.2015r.

wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii I. 

252 3 26.01.2015r.

wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii IV. 

253 4 26.01.2015r.

wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii VI. 

254 5 26.01.2015r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kolonii III. 

255 6 26.01.2015r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kolonii II. 

256 7 26.01.2015r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny nr 38 położony w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 8,
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej. 
257 8 26.01.2015r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny nr 32 położony w Warszawie przy ul. J. Conrada 16,
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej. 
258 9 23.02.2015r.

przeprowadzenia lustracyjnego badania działalności i rzetelności całości działalności Spółdzielni za 2012, 2013, 2014 rok (poza działalnością inwestycyjną za 2012r i 2013r.) przeprowadzonej w 2015r.

259 10 23.02.2015r. Uchylenia Uchwały RN WSBM „Chomiczówka” nr 75/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie opłat za użytkowanie gruntu pod parking społeczny na terenie WSBM „Chomiczówka” dla parkingu nr 2 przy ul. Conrada 3 (pow. 543,40m2). 
260 11 30.03.2015r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii IV.
261 12 30.03.2015r. Przywrócenia członkostwa i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 22 członkowi Kolonii III.
262 13 30.03.2015r. zmiany Uchwały Nr 60/2014 Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” z dnia 22.09.2014r. w sprawie miesięcznych stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, dotyczącej zmiany wysokości opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla budynków Kwitnąca 12A, 12B, 12C.
263 14 30.03.2015r. zmiany Uchwały Nr 54/2014 Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” z dnia 14.07.14r. w sprawie miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach podziemnych wielostanowiskowych budynków przy ul. Kwitnącej 12A,12B , dotyczącej zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w związku z podwyższonymi opłatami z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla budynków Kwitnąca 12A, 12B.
264 15 30.03.2015r. zmiany Uchwały Nr 55/2014 Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” z dnia 14.07.14r. w sprawie miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach indywidualnych budynku przy ul. Kwitnącej 12C, dotyczącej zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w związku z podwyższonymi opłatami z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla budynków Kwitnąca 12C.
265 16 30.03.2015r. ustalenia zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
266 17 30.03.2015r. zaopiniowania terminów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
267 18 09.04.2015r. zaopiniowania porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
268 19 09.04.2015r. zmiany do „Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz użytkowania parkingów w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka””.
269 20 09.04.2015r. zmiany do „Regulaminu w sprawie zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”” stanowiącego Zał. nr 1 do Uchwały Nr 59/2014 Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia 22.09.2014r.
270 21 20.04.2015r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu działalności WSBM „Chomiczówka”  za 2014 rok .
271 22 20.04.2015r. oceny pod względem rzetelności i prawidłowości  Sprawozdania  finansowego  WSBM „Chomiczówka” i Sprawozdania  Zarządu z działalności za 2014r.
272 23 20.04.2015r. przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2014r.
273 24 14.05.2015r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu działalności WSBM „Chomiczówka”  za I-III.2015 rok.
274 25 14.05.2015r. przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2015r.
275 26 14.05.2015r. przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 96, położonego w Warszawie w budynku przy ul. M. Dąbrowskiej 21 do wynajmu w trybie przetargu.
276 27 15.06.2015r. miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu Spółdzielczym przy ul. Bogusławskiego 20 w Warszawie.
277 28 15.06.2015r. miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu Spółdzielczym przy ul. Bogusławskiego 22/24/26 w Warszawie.
278 29 06.07.2015r. wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych (prawnie wolnych) bez przeprowadzenia przetargu.
279 30 06.07.2015r. ustalenia  wysokości miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu Spółdzielczym usytuowanym w Warszawie  przy ul. Conrada 3.
280 31 31.08.2015r. przyjęcia korekty Planu na 2015r.
281 32 31.08.2015r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji planu działalności WSBM „Chomiczówka” za I-VI. 2015 rok.
282 33 31.08.2015r. przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2015r.
283 34 31.08.2015r. miesięcznych stawek opłat za używanie  lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Osikowej 1.
284 35 31.08.2015r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w  garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Osikowej 1.
285 36 28.09.2015r. Miesięcznych stawek opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.
286 37 28.09.2015r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 9 położony w Warszawie przy ul. J. Conrada 17
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
287 38 26.10.2015r. Rozliczenia kosztów inwestycji oraz ustalenia ostatecznego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania oraz jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym dla zadania inwestycyjnego przy ul. Sieciechowskiej i Osikowej w Warszawie (budynek Osikowa 1).
288 39 26.10.2015r. Upoważnienia Zarządu WSBM „Chomiczówka” do obciążenia projektowanej działki Nr 379/2 z obrębu 7-08-14, która ujawniona będzie w KW1M/00401985/3, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i współużytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących projektowaną działkę Nr 405 w obrębie w obrębie 7-08-14, przy ul. Osikowej 1 w Warszawie, celem zapewnienia wjazdu i przechodu od ul. Sieciechowskiej w Warszawie.
289 40 30.11.2015r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działalności WSBM „Chomiczówka” za I-IX.2015r.
290 41 30.11.2015r. przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2015r.
291 42 30.11.2015r. ustalenia wysokości miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym usytuowanym w Warszawie przy ul. Brązowniczej 11/13.
292 43 30.11.2015r. ustalenia wysokości miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym usytuowanym w Warszawie przy ul. Brązowniczej/Conrada.
293 44 30.11.2015r. ustalenia wysokości miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym usytuowanym w Warszawie przy ul. M. Dąbrowskiej 19.
294 45 30.11.2015r. Wyboru firmy do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego  WSBM „Chomiczówka” za 2015r. 
295 46 30.11.2015r. powołania  Komisji Weryfikacyjnej Rady Nadzorczej  WSBM „Chomiczówka” celem dokonania oceny Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.
296 47 30.11.2015r. przywrócenia członkostwa i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego   położonego w Warszawie przy ul. M. Dąbrowskiej 21 członkowi Kolonii II.
297 48 30.11.2015r. Upoważnienia Zarządu WSBM „Chomiczówka” do obciążenia projektowanej działki Nr 379/2 z obrębu 7-08-14, która ujawniona będzie w KW1M/00401985/3, jednorazową nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i współużytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących projektowaną działkę 379/1 (lub całą nieruchomość w skład której wejdzie projektowana działka Nr 379/1) w obrębie 7-08-14, celem zapewnienia dostępu do grogi publicznej ul. Sieciechowskiej w Warszawie.
298 49 30.11.2015r. Upoważnienia Zarządu WSBM „Chomiczówka” do obciążenia projektowanej działki Nr 202/1 i 204/3 z obrębu 7-08-14, która ujawniona będzie w KW1M/00401985/3, jednorazową nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową, polegającą na  prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i współużytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących projektowaną działkę  Nr 202/2 i 204/4 (lub całą nieruchomość, w skład której wejdą projektowane działki  Nr 202/2 i 204/4) w obrębie 7-08-14, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Osikowej w Warszawie.
299 50 21.12.2015r. Przyjęcia Planu działalności  WSBM „Chomiczówka” w 2016r.

 

do góry

Wykaz uchwał podjętych przez Kolegium Walnego Zgromadzenia WSBM Chomiczówka w dniu 11.06.2015 r.

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Tekst uchwały

1

1K/2015

rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. 

PDF 32x32

2

2K/2015

przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 13.01.2015r z przeprowadzonej lustracji w 2014 r. z działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2013 r. 

PDF 32x32

3

3K/2015

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2014 rok.

PDF 32x32

4

4K/2015

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Chomiczówka" za 2014 rok. 

PDF 32x32

5

5K/2015

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” Panu Edwardowi Młynarczykowi za 2014 rok. 

PDF 32x32

6

6K/2015

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka” Panu Marcinowi Łuczkiewiczowi za okres od 15.01.2014r. do 31.12.2014r 

PDF 32x32

7

7K/2015

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka” Pani Danucie Zioło. 

PDF 32x32

8

8K/2015

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka” Pani Mariannie Michalik 

PDF 32x32

9

9K/2015

podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2014 r. 

PDF 32x32

10

10K/2015

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej  „Chomiczówka” w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. 

PDF 32x32

11

11K/2015

rozpoczęcia procesu inwestycyjnego przy ul. J. Conrada 3.

PDF 32x32

12

12K/2015

zmiany Uchwały Nr 19/2004 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli  Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia kierunków podziału geodezyjnego nieruchomości będących we władaniu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka,

zmienionej Uchwałą Nr 8/2006 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka”  z dnia 10 czerwca 2006 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/2004 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia kierunków podziału geodezyjnego nieruchomości będących we władaniu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka,

zmienionej Uchwałą Nr 8/2007 r. Zebrania Przedstawicieli Warszawskiej Spółdzielni Budowlano -  Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia 26 maja 2007 r.. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/2004 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli  Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia 19 czerwca 2004 r., zmienionej Uchwałą Nr 8/2006 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia 10 czerwca 2006 roku.

PDF 32x32

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2014 r.

Lp.

Nr uchwały

Data

Czego dotyczy

173  1 27.01.2014r. ustalenia lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Warszawie w budynku przy ul. Kluczowej 2 do wynajmu w trybie  przetargu. 
174  2 27.01.2014r. wstępnego kosztu budowy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  mieszkalnego oraz miejsc postojowych w garażu  
podziemnym wielostanowiskowym dla zadania inwestycyjnego przy ul. Sieciechowskiej i Osikowej. 
175  3 27.01.2014r. określenia ZASAD i kolejności zawierania umów o budowę lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w planowanej inwestycji „Sieciechowska-Osikowa”. 
176  4 27.01.2014r. wyrażenia zgody na obciążenie lokalu niemieszkalnego-
garażu wielostanowiskowego znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Żółwiej 14 służebnością  gruntową. 
177  5 27.01.2014r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia Księgi Wieczystej KW WA1M/00443658/8 i WA1M/00180868/1 oraz KW WA1M/00426121/0 nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej nr 247 z obrębu 7-08-12 na której zlokalizowany jest budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Renesansowej 15, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej (ul. Renesansowa).
178  6 27.01.2014r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia Księgi Wieczystej KW WA1M/00443658/8 i WA1M/00180868/1 oraz KW WA1M/00426121/0 nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej nr 239 z obrębu 7-08-12 na której zlokalizowany jest budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Renesansowej 21, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej (ul. Renesansowa). 
179  7 27.01.2014r. zmiany Uchwały RN nr 48/2011 z dnia 19.09.2011r. (zmiana wynagrodzenia członka Zarządu Danuty Zioło) 
180  8 24.02.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kol. I P. Nerudy 5/71. 
181  9 24.02.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kol. VI zam. Osikowa 9/23. 
182  10 24.02.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kol. VII zam. P. Nerudy 12/16. 
183  11 24.02.2014r. zasad wynagradzania członków Zarządu WSBM „Chomiczówka”. (uchylenie uchwały Nr 20/97r).
184  12 24.02.2014r. przyjęcia Regulaminu Komitetu Kolonii. (uchylenie uchwały Nr 36/2008r).
185  13 24.02.2014r. przeprowadzenia lustracyjnego badania działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2013r., przeprowadzonej w 2014r.
186  14 24.02.2014r. sfinansowania  z funduszu inwestycyjnego Spółdzielni poniesionych kosztów na wykup mieszkania nr.154 w budynku J. Conrada 18 (lokal po Pawluczuku Włodzimierzu). 
187  15 24.02.2014r.
 1. Określenia rodzaju przetargu na lokal prawnie wolny nr 154 położony w W-wie przy ul. J. Conrada 18,
 2. Powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej. 
188  16 24.02.2014r.
 1. Określenia rodzaju przetargu na lokal prawnie wolny nr 26 położony w W-wie przy ul. Bogusławskiego 26,
 2. Powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej. 
189  17 24.02.2014r. sfinansowania  z funduszu inwestycyjnego Spółdzielni poniesionych kosztów na budowę lokali usługowych w budynku J. Conrada
190 18 24.03.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kol. III zam. Kwitnąca 21/53.
191 19 24.03.2014r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal prawnie wolny nr 38 położony w W-wie przy ul. Kwitnącej 19,
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
192 20 24.03.2014r. przyjęcia Regulaminu w sprawie „Zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasad ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w WSBM „Chomiczówka”
193 21 24.03.2014r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dot. kabla elektroenergetycznego na rzecz Spółki pod Firmą RWE STOEN operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla inwestycji Sieciechowska i Osikowa.
194 22  14.04.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kol. II zam. M. Dąbrowskiej 17/1.
195 23  14.04.2014r. przywrócenia członkostwa P. Katarzynie Gortatowskiej i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr 88 położonego przy ul. P. Nerudy 6.
196 24  14.04.2014r. zaopiniowania  terminów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
197 25  14.04.2014r. zaopiniowania  porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
198 26  14.04.2014r. ustalenia zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
199 27  14.04.2014r. zmiany Uchwały Nr 8/2012 Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka”  z dnia 26.03.2012 roku w sprawie ,,Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i funkcyjnych w WSBM „Chomiczówka” (dot. opłaty na działalność kulturalno-oświatową).
200 28  14.04.2014r. zmiany Uchwały Nr 59/2013 Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” z dnia 25.11.2013r. w sprawie opłat za użytkowanie gruntu pod parkingi społeczne na terenie WSBM „Chomiczówka” dla parkingów przy ul. M. Dąbrowskiej 17 i 19.
201 29  14.04.2014r. miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu Spółdzielczym przy ul. M. Dąbrowskiej 17 w Warszawie.
202 30  14.04.2014r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczącej sieci ciepłowniczej preizolowanej na rzecz spółki pod firmą Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
203 31  14.04.2014r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczącej przyłącza i węzła cieplnego na rzecz spółki pod firmą Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
204 32 05.05.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  zam. ul. Branickiego 11 m 125.
205 33 05.05.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  zam. ul. Branickiego 11 m 125.
206 34 05.05.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  zam. ul. Branickiego 11 m 125.
207 35 05.05.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii II zam. ul. Conrada 4 m 118.
208 36 05.05.2014r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  „Chomiczówka”  za 2013 rok .
209 37 05.05.2014r. oceny pod względem rzetelności i prawidłowości  Sprawozdania  finansowego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej  „Chomiczówka” i Sprawozdania  Zarządu z działalności za 2013r.
210 38 05.05.2014r. przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2013r.
211 39 05.05.2014r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zawarcia umowy dzierżawy na okres 25 lat w stosunku do działek ewidencyjnych Nr 28 i 29 z obrębu 7-08-12 położonych w Warszawie przy ul. Renesansowej.
 212 40 12.06.2014r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu za I-III 2014r.
 213 41 12.06.2014r. przyznania premii członkom Zarządu za I kwartał 2014r.
 214 42 14.07.2014r. przeniesienia na fundusz remontowy środków pozostających z rozliczenia przewidywanych nakładów na roboty dodatkowe i inne koszty związane z rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Brązownicza-Żółwia”. (dotyczy budynków przy ul. Brązowniczej 1A i 1B w Warszawie)
 215 43 14.07.2014r. sfinansowania z funduszu inwestycyjnego kosztów budowy lokali usługowych (użytkowych), wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego przy ul. Żółwiej – Melioracyjnej – Sieciechowskiej, znajdujących się w budynku w Warszawie przy ul. Żółwiej 14.
 216 44 14.07.2014r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia Księgi Wieczystej KW WA1M/00434650/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy –Mokotowa , VI Wydział ksiąg wieczystych , nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych  właścicieli i użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej  nr 74/7 z obrębu 7-08-09 na której zlokalizowany jest budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. J. Conrada 17 , celem zapewnienia  dostępu do drogi publicznej (ul. Kwitnącej)
 217 45 14.07.2014r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia Księgi Wieczystej KW WA1M/00434650/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy –Mokotowa , VI Wydział ksiąg wieczystych , nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych  właścicieli i użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej  nr 220 z obrębu 7-08-09 na której zlokalizowany jest budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Kwitnącej 21 , celem zapewnienia  dostępu do drogi publicznej (ul. Kwitnącej)
 218 46 14.07.2014r. upoważnienia Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”, nabycia części udziału w wysokości 12/126 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 156/1 z obrębu  7-08- 12 o obszarze 0,0126 ha położonej w Warszawie, dzielnicy Bielany przy ulicy Bajana, objętej księgą wieczystą KW nr WA1M/00068144/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych od firmy „Sakia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 328459.
 219 47 14.07.2014r. miesięcznych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym przy ul. Kwitnącej 11
 220 48 14.07.2014r.
 1. ustalenia, że lokal mieszkalny (funkcyjny) nr 3 położony w  Warszawie przy ul. Renesansowej 19 przeznacza się do wynajmu,
 2. wyrażenia zgody na wynajęcie w/w lokalu mieszkalnego bez przeprowadzenia przetargu.
 221 49 14.07.2014r. zasad podziału części nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2012r. i 2013r. w zakresie wymiany okien w pomieszczeniach zsypowych budynków.
 222 50 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Żółwiej 18.
 223 51 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Żółwiej 14.
 224 52 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Conrada 8.
 225 53 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym w budynku przy ul. Brązowniczej 1A.
 226 54 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach podziemnych wielostanowiskowych budynków przy ul. Kwitnącej 12A i 12B.
 227 55 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach indywidualnych w budynku przy ul. Kwitnącej 12C.
 228 56 14.07.2014r. miesięcznych opłat za używanie miejsc postojowych w garażach podziemnych wielostanowiskowych budynków przy ul. Aspekt 69/71, 73, 75, 77.
 229 57 25.08.2014r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za I-VI. 2014r.
 230 58 25.08.2014r. przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2014r.
 231 59 22.09.2014r. przyjęcia „Regulaminu w sprawie zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka””
232 60 22.09.2014r. ustalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię na 2015r.
233 61 22.09.2014r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia Księgi Wieczystej KW WA1M/00434650/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy –Mokotowa, VI Wydział ksiąg wieczystych, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych  właścicieli i użytkowników wieczystych działki ewidencyjnej  nr 220 z obrębu 7-08-09 na której zlokalizowany jest budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Kwitnącej 21, celem zapewnienia  dostępu do drogi publicznej (ul. Kwitnącej)
234 62 27.10.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii I zam. J. Conrada 18 m 187.
235 63 27.10.2014r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członka Kolonii III zam. Bogusławskiego 22 m 43.
236 64 27.10.2014r. przyjęcia korekty Planu na 2014r. i zatwierdzenie przez RN ewentualnych dodatkowych prac na Koloniach w ramach planu remontowego.
237 65 27.10.2014r. zatwierdzenia Regulaminu Komisji Eksploatacyjno-Społecznej WSBM „Chomiczówka”.
238 66 27.10.2014r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny nr 27 położony w W-wie przy ul. Kluczowej 4,
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
239 67 27.10.2014r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny nr 50 położony w W-wie przy ul. Bogusławskiego 8,
 2. wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
240 68 24.11.2014r.

przyjęcia Sprawozdania z  realizacji Planu działalności WSBM „Chomiczówka” za I-IX.2014r. 

241 69 24.11.2014r.

przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2014r.

242 70 24.11.2014r. wyboru Firmy do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego za 2014r.
243 71 24.11.2014r. powołania Komisji Weryfikacyjnej RN do oceny Sprawozdania Finansowego za 2014r.
244 72 24.11.2014r. zmiany nazwy Komisji stałej Społeczno-Wychowawczej na Komisję Eksploatacyjno-Społeczną.
245 73 29.12.2014r. przyjęcia PLANU działalności WSBM „Chomiczówka” na 2015r.
246 74 29.12.2014r.

zmiany opłat  za użytkowanie gruntu pod parking społeczny na terenie WSBM „Chomiczówka” dla parkingu przy ul. Brązownicza 11/13.(pow. 1.040,00m2)

247 75 29.12.2014r.

zmiany opłat  za użytkowanie gruntu pod parking społeczny na terenie WSBM „Chomiczówka” dla parkingu nr 2 przy ul. Conrada 3. (pow.    543,40m2)

248 76 29.12.2014r.

zmiany opłat  za użytkowanie gruntu pod parking społeczny na terenie WSBM „Chomiczówka” dla parkingu nr 1 przy ul. Conrada 3. (pow. 4.080,00m2)

249 77 29.12.2014r.

przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 96 położonego w Warszawie w  budynku ul. Conrada 17, do wynajmu w trybie przetargu.

 

do góry

Wykaz uchwał podjętych przez Kolegium Walnego Zgromadzenia WSBM Chomiczówka w dniu 16.06.2014 r.

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Tekst uchwały

1

1K/2014

uchylenia Uchwały Nr 41/2013 Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” z dnia  28.10.2013 r. w sprawie wykluczenia członka Spółdzielni Pana Leszka Mućko nr rej. 4701.

PDF 32x32

2

2K/2014

rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” za okres od czerwca  2013 r. do maja 2014 r.

PDF 32x32

3

3K/2014

wyboru członków  i zastępców członków Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”.

PDF 32x32

4

4K/2014

przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 17.12.2013 r. z przeprowadzonej lustracji w 2013 r. z działalności inwestycyjnej Spółdzielni za 2012 r.

PDF 32x32

5

5K/2014

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka”  za  2013 rok. 

PDF 32x32

6

6K/2014

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej  „Chomiczówka" za 2013 rok.

PDF 32x32

7

7K/2014

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka” Panu Edwardowi Młynarczykowi za  2013 rok.

PDF 32x32

8

8K/2014

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka” Panu Marianowi Szczepaniakowi za  okres od 1.01.2013r. do 31.03.2013r. 

PDF 32x32

9

9K/2014

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka”  Pani Danucie Zioło.

PDF 32x32

10

10K/2014

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej “Chomiczówka”  Pani Mariannie Michalik.

PDF 32x32

11

11K/2014

podziału nadwyżki bilansowej (wyniku działalności) Warszawskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Chomiczówka” za 2013 r.

PDF 32x32

12

12K/2014

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej  „Chomiczówka” w okresie od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. 

PDF 32x32

13

13K/2014

zrzeczenia się (zbycia) prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego ulicę Renesansową w Warszawie pomiędzy ulicą Fortową a ulicą Aspekt, objętego księgą wieczystą Nr WA1M/00493606/4 na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 

PDF 32x32

14

14K/2014

zrzeczenia się (zbycia) prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. pasa gruntu położonego w Warszawie , przyległego do ulicy Sieciechowskiej i Brązowniczej na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 

PDF 32x32

15

15K/2014

przyjęcia kierunków realizacji prac remontowych w ramach funduszu remontowego celowego Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Chomiczówka”. 

PDF 32x32

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2013 r.

Lp.

Nr uchwały

Data

Czego dotyczy

102

1 28.01.2013r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni WSBM "Chomiczówka" członka Kolonii VII
103 2 28.01.2013r. wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni WSBM "Chomiczówka" członka Kolonii VII
104 3 28.01.2013r.
 1. ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu,
 2. wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych bez przeprowadzenia przetargu.
105 4 25.02.2013r.

przeprowadzenia lustracyjnego badania legalności, gospodarności i rzetelności działalności inwestycyjnej Spółdzielni.

106 5 25.02.2013r. ogłoszenia KONKURSU na Zastępcę Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych – członka Zarządu i powołania Komisji Konkursowej.
107 6 25.02.2013r. powołania Pani Marianny  Michalik – Głównego Księgowego na członka Zarządu WSBM "Chomiczówka". 
108 7 25.02.2013r. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, dotyczącej sieci wodociągowej i przyłączy dla inwestycji przy ul. Żółwiej, Melioracyjnej, Sieciechowskiej, na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
109 8 25.03.2013r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny nr 26 położony w W-wie przy ul. Bogusławskiego 26
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
110 9 25.03.2013r. Przyjęcia Regulaminu przeprowadzania Konkursu na członka Zarządu-Zastępcę Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w WSBM „Chomiczówka”.
111 10 22.04.2013 r. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 85 przy ul. M. Dąbrowskiej 23.
112 11 22.04.2013 r. zaopiniowania terminów Walnego Zgromadzenia 2013 r. (w częściach)
113 12 22.04.2013 r. porządku Walnego Zgromadzenia 2013 r.  (w częściach)
114 13 22.04.2013 r. ustalenia zasad zaliczania  członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 
115 14 22.04.2013 r. przyjęcia Regulaminu Zarządu WSBM „Chomiczówka”
116 15 22.04.2013 r. przyznania limitu kilometrów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez członków Zarządu WSBM „Chomiczówka”.
117 16 06.05.2013 r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działalności WSBM „Chomiczówka” za 2012 r.
118 17 06.05.2013 r. oceny pod względem rzetelności i prawidłowości Sprawozdania finansowego WSBM „Chomiczówka” za 2012 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok.
119 18 06.05.2013 r. przyznania premii członkom Zarządu za IV kwartał 2012 r.
120 19 10.06.2013 r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego WSBM „Chomiczówka” za I-III.  2013 r. 
121 20 10.06.2013 r. przyznania premii członkom Zarządu za I kwartał 2013 r.
122 21 10.06.2013 r. zmiany Uchwały RN nr 38/2012r. z dnia 20.09.2012 r. w sprawie miesięcznych stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.
123 22 10.06.2013 r. zmiany Uchwały RN nr 61/2011r. z dnia 28.11.2011 r. (zmiana dot. „Regulaminu w sprawie ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczania oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka””).
124 23 01.07.2013 r. wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. VII.
125 24 01.07.2013 r. wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. IV.
 126 25 29.08.2013 r. przywrócenia członkostwa P. Kindze Barczak i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 153 położonego w Warszawie przy ul. Conrada 10.
 127 26 29.08.2013 r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 26 położony w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 26.
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
 128 27 29.08.2013 r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 50 położony w Warszawie przy ul. M. Dąbrowskiej 9
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
 129 28 29.08.2013 r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 48 położony w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 12
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
 130 29 29.08.2013 r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 187 położony w Warszawie przy ul. J. Conrada 10.
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
 131 30 29.08.2013 r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu  działalności WSBM "Chomiczówka” za I-VI. 2013r.
132 31 29.08.2013 r. przyznania premii członkom Zarządu za II kwartał 2013r.
 133 32 29.08.2013 r. upoważnienia Zarządu do zawarcia aktu notarialnego obciążającego nieruchomość położoną w Warszawie w rejonie ul. Bajana, będącą w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, służebnością przejścia i przejazdu na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Bajana, Renesansowej, Fortowej.
 134 33 23.09.2013 r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 29 położony w Warszawie przy ul. P. Nerudy 10.
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
 135 34 23.09.2013 r. przyjęcia korekty PLANU działalności WSBM ,,Chomiczówka” na 2013r. i zatwierdzenia przez RN ewentualnych dodatkowych prac na Koloniach w ramach planu remontowego.
 136 35 23.09.2013 r ustalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię na 2014r. 
 137 36 23.09.2013 r
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 33 położony w  Warszawie przy ul. J. Conrada 21.
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
138 37 28.10.2013r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. VI.

139 38 28.10.2013r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. III.

140 39 28.10.2013r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. VI.

141 40 28.10.2013r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. VII.

142 41 28.10.2013r.

wykluczenia ze Spółdzielni członka Kol. VII.

143 42 28.10.2013r.
 1. określenia rodzaju przetargu na lokal mieszkalny prawnie wolny Nr 154 położony w  Warszawie przy ul. J. Conrada 18.
 2. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
144 43 28.10.2013r.

miesięcznych stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Żółwiej 14 i 18.

145 44 28.10.2013r.

miesięcznych stawek opłat za używanie miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Żółwiej 14 i 18.

146 45 28.10.2013r. miesięcznych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym przy ul Gotyckiej.
147 46 28.10.2013r. miesięcznych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym przy ul. Renesansowej.
148 47 28.10.2013r. miesięcznych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym przy ul. Kwitnącej (w rejonie hydroforni Kwitnącej 7a).
149 48 28.10.2013r. Uchwalenia ,,Regulaminu ustalenia  wysokości wkładów budowlanych oraz rozliczenia kosztów budowy budynków dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych”.
150 49 25.11.2013r. wykluczenia ze Spółdzielni  członka Kolonii III
151 50 25.11.2013r. sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych.
152 51 25.11.2013r. struktury organizacyjnej WSBM „Chomiczówka”.
153 52 25.11.2013r. Sprawozdania z realizacji Planu działalności Spółdzielni za okres I-IX.2013r.
154 53 25.11.2013r. przyznania premii członkom Zarządu za III kwartał 2013r.
155 54 25.11.2013r. wyboru Firmy do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego za 2013r.
156 55 25.11.2013r. powołania Komisji Weryfikacyjnej RN do oceny Sprawozdania finansowego za 2013r.
157 56 25.11.2013r. opłat za użytkowanie gruntu pod parkingi społeczne na terenie WSBM „Chomiczówka” z wyłączeniem parkingów:
 1. znajdujących się w całości lub w części na gruncie miasta stołecznego Warszawy, użytkowanych na podstawie umów dzierżawy gruntu, zawartych między Prezydentem m. st. Warszawy a Warszawską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową "Chomiczówka"
 2. parkingów, dla których Spółdzielnia w 2012r. odwołała się od zwiększonej wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w 2013r.
158 57 25.11.2013r. opłat za użytkowanie gruntu pod parkingi społeczne na terenie WSBM „Chomiczówka”  dla parkingu przy ul. Conrada 3.
159 58 25.11.2013r. opłat za użytkowanie gruntu pod parkingi społeczne na terenie WSBM „Chomiczówka” dla parkingu przy ul. Brązowniczej 11/13.
160 59 25.11.2013r. opłat za użytkowanie gruntu pod parkingi społeczne na terenie WSBM „Chomiczówka”  dla parkingów przy ul. M. Dąbrowskiej 17 i 19.
161 60 25.11.2013r. opłat za użytkowanie gruntu pod parkingi społeczne na terenie WSBM „Chomiczówka”  dla parkingów przy ul. Conrada/Brązownicza.
162 61 25.11.2013r.
 1. ustalenia, że lokal mieszkalny nr 99 położony w Warszawie przy ul. Renesansowej 19 przeznacza się do wynajmu,
 2. wyrażenia zgody na wynajęcie w/w lokalu mieszkalnych bez przeprowadzania przetargu.
163 62 25.11.2013r. uchwalenia ,,Regulaminu w sprawie obowiązków Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Chomiczówka” i osób korzystających z lokalu w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającą bezpośrednio powstaniem szkody”.
164 63 25.11.2013r. 1) Określenia rodzaju przetargu na lokale mieszkalne prawnie wolne:
 1. J. Conrada 10 m 187
 2. J. Conrada 21 m 33
 3. Bogusławskiego 12 m 48
2) Powołania dwóch członków Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej.
165 64 19.12.2013r. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółdzielnię z Państwem Urszulą i Edwardem Janem małżonkami Młynarczyk umowy o budowę:
 1. lokalu mieszkalnego nr 43 o powierzchni 111,28 m2, położonego przy ul. Żółwiej 18 w Warszawie,
 2. miejsca postojowego oznaczonego numerem 43 oraz miejsca postojowego numer 64  usytuowanych w Warszawie w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Żółwiej18. 
166 65 19.12.2013r. upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy podpisaniu z Państwem Urszulą i Edwardem Janem małżonkami Młynarczyk umowy o budowę:
 1. lokalu mieszkalnego nr 43 o powierzchni 111,28 m2, położonego przy ul. Żółwiej w Warszawie, budynek „A”,
 2. miejsca postojowego oznaczonego numerem 43 usytuowanego  w Warszawie w garażu wielostanowiskowym w budynku przy  ul. Żółwiej, budynek „A”
 3. oraz miejsca postojowego numer 64  usytuowanego w Warszawie w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Żółwiej, budynek „A”
167   19.12.2013r. Uchwała bez numeru w formie Aktu Notarialnego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółdzielnię z Państwem Urszulą i Edwardem Janem małżonkami Młynarczyk:  
 1. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 43 o powierzchni 111,28 m2, położonego przy ul. Żółwiej 18 w Warszawie i przeniesienia jego własności w trybie art. 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2013.1222), do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,73 m2, z lokalem związany będzie odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej oraz prawo do wyłącznego   korzystania  z balkonu (tarasu)  przyległego do lokalu nr 43,    
 2. umowy ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego lokalu garażowego położonego w Warszawie przy ul. Żółwiej 18 i przeniesienia na rzecz Państwa Urszuli i Edwarda Jana małżonków Młynarczyk udziału wynoszącego 2/69 części we współwłasności opisanego wyżej garażu wielostanowiskowego – wraz z prawami związanymi, w trybie art. 27.1 w zw. z art. 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2013.1222) oraz zawarcia umowy o ustalenie sposobu korzystania z  wielostanowiskowego lokalu garażowego , na podstawie której Państwo Urszula i Edward Jan małżonkowie Młynarczyk uprawnieni będą do korzystania z miejsc postojowych nr 43 i nr 64, natomiast z pozostałej części garażu Państwo Urszula i Edward Jan małżonkowie Młynarczyk uprawieni będą do korzystania w takim zakresie, w jakim nie będzie to uchybiać korzystaniu z garażu przez jego pozostałych współwłaścicieli.
168   19.12.2013r. Uchwała bez numeru w formie Aktu Notarialnego  w sprawie udzielenia 2 członkom Rady Nadzorczej WSBM „Chomiczówka” w Warszawie upoważnienia do reprezentowania Spółdzielni przy zawarciu przez Spółdzielnię z Państwem Urszulą i Edwardem Janem małżonkami Młynarczyk:
 1. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 43 o powierzchni 111,28 m2, położonego przy ul. Żółwiej 18 w Warszawie i przeniesienia jego własności w trybie art. 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2013.1222), do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,73 m2, z lokalem związany będzie odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej oraz prawo do wyłącznego korzystania z balkonu (tarasu)  przyległego do lokalu nr 43,    
 2. umowy ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego lokalu garażowego położonego w Warszawie przy ul. Żółwiej 18 i przeniesienia na rzecz Państwa Urszuli i Edwarda Jana małżonków Młynarczyk udziału wynoszącego 2/69 części we współwłasności opisanego wyżej garażu wielostanowiskowego – wraz z prawami związanymi, w trybie art. 27.1 w zw. z art. 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2013.1222) oraz zawarcia umowy o ustalenie sposobu korzystania z  wielostanowiskowego lokalu garażowego , na podstawie której Państwo Urszula i Edward Jan małżonkowie Młynarczyk uprawnieni będą do korzystania z miejsc postojowych nr 43 i nr 64, natomiast z pozostałej części garażu Państwo Urszula i Edward Jan małżonkowie Młynarczyk uprawieni będą do korzystania w takim zakresie.
169 66 19.12.2013r. zmiany Uchwały Nr 3/2013 Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczóka” z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie:
 1. ustalenia, że lokal mieszkalny nr 151 położony w Warszawie przy ul. Renesansowej  17 przeznacza się do wynajmu,
 2. wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych bez przeprowadzania przetargu.
170 67 19.12.2013r. zmiany Uchwały nr 47 RN WSBM „Chomiczówka” z dnia 28.10.2013r.  dot. miesięcznych opłat za użytkowanie miejsc postojowych na parkingu spółdzielczym przy ul. Kwitnącej (w rejonie hydroforni Kwitnącej 7a). 
171 68 19.12.2013r. rozliczenia kosztów inwestycji oraz ustalenia ostatecznego kosztu budowy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym oraz kosztów budowy lokali użytkowych dla zadania inwestycyjnego w Warszawie ul. Żółwia-Melioracyjna-Sieciechowska.
172 69 19.12.2013r. przyjęcia Planu działalności WSBM „Chomiczówka" w 2014r.

 

do góry

 • 1
 • 2

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino