• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informacja dla członków WSBM "Chomiczówka"

Uwaga: krótki okres składania wniosków!

Warszawska Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Chomiczówka” informuje, że zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz.U. z 2014r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami, osobom których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego za 2017 r. nie przekracza kwoty brutto 2.135,67 zł, przysługuje ulga w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

W związku z powyższym, osoby spełniające warunki do uzyskania bonifikaty, o której mowa jw. winni pobrać ze Spółdzielni pok. nr 16 lub 6, druk oświadczenia i w nieprzekraczalnym terminie do 21.02. 2018 r. złożyć w Spółdzielni stosowne dokumenty potwierdzające prawo do przyznania ulgi. Powyższe działanie jest niezbędne do wystąpienia o udzielenie bonifikaty do Urzędu Dzielnicy Bielany.

Informujemy, że osoby posiadające odrębną własność lokalu, o powyższą bonifikatę mogą ubiegać się wyłącznie w Urzędzie Dzielnicy Bielany - (nie dotyczy to osób, których lokale zostały wyodrębnione w 2018 r.)

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino